Pomiar czasu i dystansu

Pomiar czasu i dystansu

Oferujemy pomiary czasu reakcji urządzeń zabezpieczających zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 13855 lub, w przypadku pras krawędziowych, zgodnie z normą PE-EN 12622. Dzięki graficznemu przedstawieniu zarejestrowanych wartości prędkości i przesuwu badanego elementu z dokładnością do 1 ms i rozdzielczością do 1 mm, możliwe jest nie tylko wyznaczenie czasów zatrzymania do 0 mm/s, ale także stanów bezpiecznych, które nie są możliwe do uzyskania za pomocą innych urządzeń do pomiaru współosiowości (np. moment odpowietrzenia elementu).

Oferujemy usługę tego pomiaru na maszynach klienta. Przeprowadzamy regularne kontrole bezpieczeństwa pracujących maszyn zgodnie z czeskim krajowym kodeksem elektrycznym 378/2001 Coll., §3 (4) (b), w którym określono wymóg umieszczenia sprzętu ochronnego w bezpiecznej odległości od obszaru niebezpiecznego. Ponadto § 4 ust. 2 NV nr 378/2001 Coll. przewiduje obowiązek przeprowadzenia późniejszej kontroli bezpieczeństwa pracującej maszyny. Pomiar czasu zatrzymania jest niezbędny do określenia prawidłowej bezpiecznej odległości lokalizacji urządzenia zabezpieczającego od niebezpiecznej części maszyny.

Dyrektywa 2006/42/WE (176/2008 Coll.), określająca zasadnicze wymagania bezpieczeństwa maszyn i warunki ich wprowadzania do obrotu, jasno określa zasady dotyczące nowych produktów wprowadzanych na rynek UE.

Pomiary należy przeprowadzać na nowych maszynach oraz na maszynach już eksploatowanych.

Pomiar czasu pracy maszyn zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE (176/2008 Coll.) i NV 378/2001 Coll. dotyczy w szczególności następujących urządzeń:

  1. AOPD - aktywne optoelektroniczne urządzenia ochronne → bariery świetlne
  2. PSPD - czułe na nacisk urządzenia ochronne → krawędzie ochronne i maty podłogowe
  3. Spójne sterowanie → sterowanie dwuręczne
  4. Osłony obsługiwane maszynowo

Dla nowych maszyn:
Aby wprowadzić urządzenie do obrotu, producent musi zapewnić jego zgodność z przepisami, co w praktyce oznacza, że jeśli zaprojektowano i zainstalowano czujniki optoelektroniczne i/lub mechaniczne, obliczona bezpieczna odległość musi zostać zweryfikowana za pomocą pomiarów fizycznych przed wprowadzeniem do obrotu.

Dla pracujących maszyn:
Regularna kontrola bezpieczeństwa obsługiwanych maszyn zgodnie z czeskim krajowym kodeksem elektrycznym 378/2001 Coll., §3 (4) (b), w którym określono wymóg umieszczenia urządzeń ochronnych w bezpiecznej odległości od obszaru niebezpiecznego. Ponadto art. 4 ust. 2 NV nr 378/2001 Coll. ustanawia obowiązek przeprowadzania kolejnej kontroli bezpieczeństwa działającej maszyny co najmniej raz na 12 miesięcy od momentu uruchomienia maszyny.

Odległość bezpieczeństwa (jak daleko od obszaru ryzyka musi być umieszczony element bezpieczeństwa) opiera się na czasie zatrzymania maszyny. Podstawowym założeniem jest umieszczenie elementu bezpieczeństwa w takiej odległości od obszaru ryzyka, aby nie było możliwe wejście do tego obszaru przed zatrzymaniem maszyny.

Czas zatrzymania, prędkość chodzenia (1,6 m/s) i prędkość ręki (2,0 m/s) są wykorzystywane do obliczania odległości bezpieczeństwa. Czasami stosowana jest również stała odległość minimalna. Więcej informacji na temat obliczania bezpiecznych odległości można znaleźć w normie EN ISO 13855.

Additional information
Product Category:
Tagi

Pomiar drogi dobiegu
pomiar czasu dobiegu
kontrola elementów bezpieczeństwa
kontrola kurtyn
badanie kurtyn
pomiary kurtyn
pomiar dobiegu
pomiar czasu zatrzymania
pomiar drogi zatrzymania

Product videos